Vattenkraft

Det var med vattenkraftproduktion vår verksamhet startade år 1911, för över 100 år sedan. Vattenkraft är fortfarande en stor del av vår verksamhet och produktionen bedrivs med största möjliga omtanke om naturen.

Miljöanpassad vattenkraft

För oss på Tranås Energi är det en självklarhet att bedriva vår elproduktion på ett så miljöanpassat sätt som möjligt och vi gör därför mycket mer än vad lagkraven säger. Vi gör vårt bästa för att miljöerna runt våra anläggningar ska gynna den biologiska mångfalden, exempelvis genom att hålla anpassade vattenflöden, bygga faunapassager som gör det möjligt för fisken att passera och medverka till utläggning av lekgrus och vassklippning.

Hur det började

Våra anläggningar finns i två vattensystem som båda mynnar ut i sjön Sommen. Svartån, som rinner genom centrala Tranås, och Bulsjöån i Ydre. Här började vi producera el i början av 1900-talet, för att försörja byarna i närområdet med ström.

För 100 år sedan tänkte man inte så mycket på hur djurlivet i och omkring vattnet påverkades av vattenkraftens utbyggnad, men detta har det blivit ändring på hos oss.

Allt började i början av 2000-talet, då en ny fiskevårdsplan för de delar av Svartån som passerar Tranås togs fram. Man ville förbättra miljöerna för öringen och några av de förslag som fanns var att riva ut en damm och bygga faunapassager för att göra det möjligt för fisken att passera nivåskillnaderna som fanns kvar vid de två numera nedlagda vattenkraftverken. Sagt och gjort 2006, i samarbete med bland annat Tranås kommun och Länsstyrelsen.

Öppen vattenväg 2021

2008 fick även vårt vattenkraftverk i Olstorp en fiskväg, även denna i samarbete med kommunen och Länsstyrelsen. En idé föddes, tänk om vi kunde öppna hela vattenvägen från Västra Lägern till Sommen. Det blev möjligt 2015 då vi fick köpa det sista hindret på sträckan, Visskvarn vattenkraftstation.

Projekten tog fart och vi är nu nära målet. Forsnäs och Visskvarn har fått faunapassager och kvarndammen i Oppeby är idag det enda återstående hindret på sträckan. Vi set ut att nå vårt mål – att öppna vattenvägen mellan de tre sjöarna senaste år 2021.

 

 

Våra anläggningar

Vid anläggningen finns Olstorpsbäcken, en del av Bulsjöån, som flyter parallellt med den grävda kanalen ned till kraftverket. 2008 byggdes här en faunapassage i form av ett omlöp för att göra det möjligt för fisken att simma förbi anläggningen. Man har även placerat ut lekgrus, rensat ån och lagt ut stenar så att det ska bli en bra miljö för fisken. Den intressanta miljön har gjort att området numera är naturreservat.

Under många år släppte Tranås Energi frivilligt fyra gånger mer vatten förbi anläggningen än vad vattendomen krävde, vilket är en förutsättning för öring och annan fisk ska kunna att vandra mellan sjöarna. Under 2013 ansökte vi själva om att få vattendomen ändrad så att minsta tillåtna flödet förbi verket höjt från 70 till 300 liter/sekund, vilket Mark- och miljödomstolen godkände.

Anledningen till att vi själva valde att få vattendomen ändrad var att vi ville skydda de åtgärder vi gjort för framtiden. Teoretiskt sett skulle en annan framtida ägare till anläggningen kunna strunta i våra miljöåtgärder och förstöra det vi byggt upp. Nu kan ingen komma och ändra förutsättningarna i bäcken.

Länsstyrelsen i Östergötland har sedan några år tillbaka intensifierat naturvårdsarbetet i vattenmiljöer bl. a mot bakgrund av miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”. Östergötland har historiskt sett haft en rik stormusselfauna. Den mest kulturhistoriskt intressanta arten för bland annat pärlfiske är flodpärlmusslan. Idag är arten sällsynt och hotad och finns företrädesvis i norr. I Östergötland finns dock arten kvar i tre vattendrag varav ett är Olstorpsbäcken.

Olstorp vattenkraftstation

2017 fick vi äntligen tillstånd av Mark- och Miljödomstolen att bygga en fiskväg, för att göra det möjligt för fisk och andra vattenlevande varelser att ta sig vidare från dammen ner mot Bulsjöån. Fiskvägen byggdes under hösten 2018.

I kanten av kraftdammen har en vall byggts upp och på andra sidan har fiskvägen anlagts. Denna har fått en slingrande form som ska likna en naturlig bäck så långt det är möjligt. Lekgrus har lagts på flera ställen och stenar har placerats ut för att skapa variationer mellan forssträckor och mer stilla vatten.

Fiskvägen mynnar ut i en trumma som leder fisken under vägen till det naturliga sidoflödet på andra sidan. Under vägen finns också en mindre trumma, som uttern kan använda för att ta sig till andra sidan oskadd.

Sidoflödet löper sedan längs tuberna, förbi kraftstationen och vidare mot Bulsjöån och Sommen.

Nästa steg i Forsnäs blir att byta ut turbinerna i kraftstationen mot en modern maskin som möjliggör en miljövänligare körning. I samband med detta byter vi också ut intagsgallren vid tubernas början till några som är bättre anpassade för fisken.

De åtgärder som görs kommer främst att gynnas öringen i området, men är naturligtvis positiv även för övrig biologisk mångfald.

Fiskvägen i Forsnäs

Att köpa anläggningen innebar att vi fick kontroll över hela sträckan mellan Västra Lägern och Sommen. Detta gjorde våra  planer på att skapa fri vandringsväg för fisken på denna sträcka möjliga.

I början av 2018 fick vi tillstånd av Mark- och miljödomstolen gällande byte till bättre anpassade galler samt bygge av en fiskväg förbi intaget till kraftstationen. Under hösten 2019 byggdes fiskvägen.

I köpet av Visskvarn ingick vattenområden som är viktiga lek- och uppväxtområden för öring och det är därför viktigt med kontinuitet i vattenflödet. Här finns en vattendom som säger att det under vecka 41-43 måste släppas 445 liter vatten/s och under övriga året 145 liter/s. Vi kommer att släppa 445 liter/s året runt för att gynna faunan i området.

Visskvarn vattenkraftstation

Dammen i Oppeby utgör det sista kvarvarande hindret på sträckan mellan Lägern-sjöarna och Sommen. Vår plan är att anpassa även denna så att fisken kan passera.

Dammen vid Oppeby kvarn

Efter nedläggningen av elproduktionen fanns vandringshindret i form av höjdskillnaden på ett par meter kvar, och under början av 2006 byggdes därför ett fiskomlöp, i samarbete med Tranås kommun och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Regelbundna uppföljningar med hjälp av elfiske visar att omlöpet fungerar mycket bra, dessutom är det en vacker plats i staden.

Fiskvägen vid Åsvallehult, Tranås.

För att hjälpa fisken förbi höjdskillnaden byggdes 2007 en denilränna, som gör att fisken kan simma både upp och ned förbi.

I denilrännan sitter sedan starten en fiskräknare som registrerar den fisk som passerar genom rännan. Så fort det börjar röra sig i räknaren börjar den filma, och filmerna kan ses på www.tranasenergi.se/fisktv

Det antal fiskar som passerar ökar varje år och öring, gädda, aborre och brax har registrerats, vilket visar att fiskvägen fungerar på ett bra sätt.

Denilrännan utanför Tranås Energis kontor vid Smedjeholmen.

Diplomerade av Älvräddarna

År 2012 mottog vi som första energibolag organisationen Älvräddarnas diplom för vårt arbete med biologisk mångfald och miljöanpassningen av våra vattenkraftverk.

Kriterierna för att få diplomet är enligt Älvräddarna själva de mest heltäckande och kompromisslösa gällande vattenkraft i Sverige. Vi är väldigt stolta över detta och ser det som ett bevis på att vi är på rätt väg!