Om projektet

Nu tar vi nästa steg för mer förnybar elproduktion. Under våren bygger vi upp Bredstorp Solpark utanför Tranås. Härifrån kommer 140 andelsägare sedan att få sin egen el från solen.

Spara pengar

Eftersom du köper den el dina andelar producerar till ett förutbestämt självkostnadspris, som ligger långt under marknadspriset, blir du mindre känslig för svängningarna på elmarknaden. Dina andelar kan också ses som en säker ekonomisk placering, som mycket väl kan ge högre avkastning än aktier eller fonder.

Enklare än solceller på eget tak

Att bli andelsägare är det perfekta alternativet för dig som vill få egen solel men inte kan, eller vill, sätta solceller på ditt eget tak. Vi tar hand om hela projektet och bygger parken i optimalt solläge.

Bidra till en hållbar framtid

Som andelsägare är du med och bidrar till att ca 940 000 kWh extra förnybar el produceras. Det är inte bara bra för oss i Tranås och Sverige, för när det finns ett överskott på förnybar el här kan denna nämligen exporteras och ersätta el från fossila källor i andra länder.

Din egen förnybara el från solen, för en hållbar framtid.

Aktuellt just nu

Vi har nu passerat sista bokningsdag. Intresset var stort och totalt blev det ca 140 privatpersoner och företag som bokade andelar i den blivande solcellsparken. Nu är det dags för nästa fas i projektet och vi har påbörjat förberedelserna på platsen genom att ta ned den skog som finns där. Därefter ska Länsstyrelsen genomföra en arkeologisk undersökning på platsen innan bygget kan starta.

Om allt fortsätter att gå enligt plan kommer solparken att färdigställas under sommaren.

 

Så fungerar det

Varje andel kostar 1 100 kr att köpa och ger dig sedan ca 100 kWh/år till självkostnadspris. Vid driftstart är självkostnadspriset 12,8 öre + moms/kWh. Priset fastställs sedan årligen av föreningsstyrelsen.

Du kan maximalt boka andelar som motsvarar 80 % av din årsförbrukning, men det går lika bra att bara boka en eller två. Du betalar för dina andelar i samband med att parken börjar byggas.

Du kan bo var som helst i Sverige, men för att ta del av den el som produceras måste du vara elhandelskund hos Tranås Energi. Den el du behöver utöver din andelsproduktion köper du via ett vanligt elavtal. Om du bokar andelar som motsvarar mer än 10 % av din årsförbrukning ska du ha avtalstypen Rörligt pris.

Parken kommer att byggas på ett 3,5 hektar stort område i Bredstorp utanför Tranås, som idag består av dåligt växande skog. Tack vare att panelerna sätts på ställningar kommer marken enkelt att kunna återställas i framtiden, men först ska den producera förnybar el åt sina andelsägare i ca 30-35 år.

Bygget av parken startar under våren 2020 och planen är att den ska stå klar under sommaren 2020. Parken överlåts då till en ekonomisk förening, som består av andelsägarna, medan Tranås Energi ansvarar för föreningens administration och drift.

Länk pdf Bredstorp Sol Ek.förenings stadgar

Vanliga frågor och svar

9 400 stycken.

Via elnätet som förbinder alla producenter och elanvändare i Sverige. Det kan jämföras med banken, någon sätter in pengar till dig på ett ställe och du kan ta ut dem på ett annat.

Alla, både privatpersoner och företag, får boka andelar i parken. Det enda som krävs är att du eller företaget är elhandelskund hos Tranås Energi och att det är samma person som bokar som står på elnätsavtalet.

Den el din andel producerar köper du till självkostnadspris. Detta pris fastställs av föreningsstyrelsen varje år, från start och under år 1 är detta 12,8 öre/kWh + moms. Din vinst på andelarna blir alltså skillnaden mellan självkostnadspriset och det elpris du annars hade betalat för din el med ett vanligt elavtal. De pengar föreningen får in på självkostnadspriset går till parkens driftkostnader i form av exempelvis försäkring, drift- och underhåll, administration, nätavgift, elcertifikatsavgift, uppbyggnad av buffert för byte av växelriktare efter 15 år."

Om allt går enligt plan kommer vi att börja bygga parken under våren 2020, med driftstart under sommaren 2020.

Solcellerna kommer av naturliga skäl att producera mer el på sommaren och mindre på vintern. Sommartid kan det därför bli så att du inte hinner använda all el som produceras. För att hantera detta har du en så kallad ”bank” hos Tranås Energi, där överskottet sparas. Du säljer alltså inte vidare den el du inte hinner använda, utan nyttjar denna när du får ett underskott igen. Tranås Energi sköter hela hanteringen av detta.

Ja, det kan du! Använd det vanliga bokningsformuläret och kryssa för att du ska ge bort andelarna som gåva. Viktigt att tänka på är att personen du ger andelarna till måste vara elhandelskund hos Tranås Energi och byta till elavtalet Rörligt pris när nuvarande elavtal löper ut, om personen inte redan har detta. När du överlämnat gåvan kommer vi att kontakta personen och berätta allt vad det innebär att vara andelsägare.

Nej, eftersom elen fortfarande levereras från en annan plats hem till dig betalar du elnätsavgift för hela din faktiska förbrukning.

Solcellernas tekniska livslängd är ca 35 år.

Tranås Energi bygger solparken och när den är färdigställd kommer den att överlåtas till en ekonomisk förening, där medlemmarna består av alla andelsägare. Tranås Energi kommer efter överlåtandet att sköta och administrera solparken.

Ja, du kan boka andelar motsvarande 80 % av din totala elförbrukning. Titta på hur mycket el du vanligtvis använder under ett år utöver din egenproducerade el och boka inte andelar som täcker mer än så.

Du får boka andelar som motsvarar max 80 % av din årsförbrukning, eller max 500 andelar. Det finns ingen nedre gräns, vill du bara boka en andel går det lika bra. Du kan se hur stor årsförbrukning du har på din elfaktura eller på Mina sidor. En andel motsvarar ca 100 kWh. Exempel: Om du har en årsförbrukning på 5000 kWh får du boka max 40 andelar (80 % av 5000 kWh är 4000 kWh, och 4000/100 kWh = 40 andelar).

Ja, du kan sälja tillbaka dina andelar till föreningen. Uppsägning ska då vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari, för att utträde ur föreningen ska kunna ske vid räkenskapsårets slut 31 mars. Din andel minskar i värde med ca 40 kr per år. Du kommer alltså inte få tillbaka samma belopp som du köpte den för. Om du vill kan du överlåta dina andelar till någon annan, då sker ditt utträde ur föreningen så fort den andra personen beviljats medlemskap.

"Den el dina andelar producerar köper du till självkostnadspris. Självkostnadspriset fastställs varje år av föreningsstyrelsen, från år 1 är det 12,8 öre/kWh + moms (16 öre inkl. moms). Hur mycket du tjänar på dina andelar utgörs alltså av skillnaden mellan ditt självkostnadspris och det pris du skulle ha betalat för din el med ett vanligt elavtal. Om elpriset på marknaden stiger så blir alltså investeringen mer lönsam. Sjunker priset försämras lönsamheten. Prognosen säger att elpriserna kommer att hålla sig på i princip samma nivå under de närmaste åren, för att sedan stiga. Räkneexempel: Om det rörliga priset för tillfället ligger på 55 öre/kWh (inkl. moms) och självkostnadspriset på 16 öre (inkl. moms) blir din vinst 39 öre/kWh. Observera att det rörliga priset i exemplet varierar från månad till månad.

Andelar som investering

Att köpa andelar är också en bra och säker placering, som mycket väl ge en högre avkastning än om du placerar pengarna i aktier eller i exempelvis en räntefond. Avkastningen på placeringen är då den månatligt lägre elkostnaden."

Att vi satt en gräns på 80 % beror dels på att vi vill få en spridning så att fler kunder kan köpa egen solel, dels på att den faktiska årsförbrukningen varierar från år till år och att du inte ska hamna i ett läge där dina andelar producerar mer än du kan utnyttja. En tredje anledning är att den ekonomiska vinsten för Tranås Energi i detta projekt är att kunderna köper resterande 20 % el av oss.