Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Miljöpåverkan

Vi på Tranås Energi strävar efter att hålla så låg miljöpåverkan som möjligt, men för att vi ska kunna producera värme och el till våra kunder har vi trots allt en påverkan på miljön.

Fjärrvärmeproduktion

I våra kraftvärmeanläggningar eldar vi med biobränsle för att tillverka fjärrvärme till våra kunder. Biobränslet består av träflis, rester som grenar och toppar från skogsindustrin samt spån och restprodukter från sågverk. Detta är helt rena trädbränslen som inte är behandlade på något vis, vilket leder till låga utsläpp av kemikalier och främmande ämnen till vår miljö. Eftersom skogen tar upp koldioxid när den växer så blir det heller inget tillskott av koldioxid i atmosfären.

Askåterföring
När man som vi använder sig av träflis gjort på GROT (grenar och toppar som blir över vid skogsavverkning) vid sin produktion är det viktigt att återföra askan som blir över till skogen. I askan finns nämligen de näringsämnen som skogen behöver kvar. Skulle man inte göra detta skulle skogarna på sikt utarmas, då man tar bort de trärester som annars skulle ligga kvar och förmultna och på det sättet ge näring till jorden.

Under 2017 återförde vi 1617 ton aska från våra träbränsleeldade pannor till skogen. Det företag som hjälper oss med detta är Askungen Vital.

Fjärrvärmens mest betydande miljöaspekter

Luftutsläpp

Vid förbränning bildas koldioxid (CO2) som är en växthusgas. Eftersom de biobränslen vi eldar ingår i det naturliga kretsloppet anses inte förbränningen av dem leda till något nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Träden tar upp koldioxid när de växer och lämnar den ifrån sig vid förbränning. Vid förbränning av biobränslen bildas även kolmonoxid, svavel, kväveoxider samt stoft. Dessa utsläpp begränsar vi med rätt förbränningsteknik och en bra rökgasrening. Även vid fordonskörning bildas luftutsläpp i form av avgaser.

Utsläpp till luft från kraftvärmeverket 2017:

Luftemission, Mängd
Koldioxid (fossilt): 13 ton
Kväveoxider: 38 ton
Svaveldioxid: 1966 kg
Stoft: 262 kg
Kolmonoxid: 24 ton
Ammoniak: 1131 kg

Utsläpp till vatten

Vattenflöden uppkommer i form av dagvatten, processvatten och spolvatten. På grund av att anläggningen är försedd med rökgaskondensering uppkommer även ett kondensat som måste renas innan det kan släppas ut till naturen.

Transporter

Bränsletransporterna in till kraftvärmeverket är de dominerande i vår verksamhet. Under eldningssäsongen tar vi emot omkring 100 lastbilar/vecka med bränsle. Vi strävar efter att köpa bränsle på så nära håll som möjligt för att minska transportsträckan.

Buller

En del buller förekommer på våra anläggningar, bland annat från bränsletransporter, arbetsmaskiner, bränslehantering, ventilation, turbin och säkerhetsventiler mm. Vi har krav på oss att hålla oss inom en viss bullernivå.

Energianvändning

En ganska stor del av vår energianvändning går till fjärrvärmeproduktionen. Vi använder energi till hjälpprocesser bland annat, samt energi till uppvärmning av våra lokaler och elektrisk utrustning.

Markexploatering

När vi ansluter nya fjärrvärmekunder gräver vi ned kulvert i marken. Vi försöker i den mån det går att samgräva med elnät, fibernät, vatten och avlopp.

Avfall

Vår verksamhet genererar avfall i form av till exempel aska, spillolja, oljefilter, metallskrot och kemikalierester. En del av detta klassas som farligt avfall och skickas till godkänd avfallsentreprenör för omhändertagande eller destruktion. Övrigt avfall återvinns eller återanvänds och en mycket liten del går till deponi.