Er anslutning

Överföringsavgifter 2020

Elöverföringsavgift är den kostnad du betalar för att få elen levererad till era lokaler. Pengarna används t ex till distribution, drift och underhåll av nätet.

Varje månad läser vi av er elmätare med fjärravläsning. Vi meddelar ert elhandelsbolag hur mycket el ni använt, så att de kan fakturera för denna del, och skickar en faktura till er på elöverföringsavgiften. Om era lokaler finns inom Tranås Energi Elnäts område och ni köper er el av Tranås Energi får ni alla kostnader på samma faktura.

 

Kostnad för energiskatt

Kostnaden för energiskatt är 35,3 öre/kWh.

Kostnader lågspänning

Elöverföringsavgiften är uppdelat i en rörlig och en fast del. Den rörliga kostnaden beror på din elanvändning i kWh. Den fasta kostnaden, abonnemanget, avgörs av storleken på din huvudsäkring.

Kostnad för elöverföring 2020

Kostnaden för elöverföring är 20,8 öre/kWh (exkl. moms).

Kostnad för nätabonnemang 2020

Mätarsäkringkr/år (exkl. moms)
16* A1 435
16 A2 883
20 A3 416
25 A4 082
35 A5 496
50 A7 597
63 A9 560
80 A12 009
100 A15 055
125 A18 672
160 A23 948
200 A29 409
250 A35 595

* Gäller för lägenhet ansluten till gemensam servis för tre eller flera bostadslägenheter och ett abonnemang för lägenheternas gemensamma elbehov.

Elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift ingår med 51,70 kr exkl. moms i abonnemangsavgiften.

Allmänna avtalsvillkor näringsidkare

Kostnader lågspänning effekt

Avgifter 2020

Priserna är exkl. moms.

Årsavgift10 800 kr/år
Effektavgift531 kr/kW
Överföringsavgift9,6 öre/kWh
Överuttag reaktiv effekt284 kr/kVAr

Allmänna bestämmelser

Fakturering
Fakturering sker månadsvis utifrån avlästa värden. Årsavgift debiteras månadsvis med en tolftedel av avgiften. Effektavgiften erläggs månadsvis för den högsta uttagna medeleffekten, kW/timma, för respektive månad. Varje månads effektvärde multipliceras med en tolftedel av effektavgiften. Överföringsavgift debiteras månadsvis för under månaden uttagen energi.

Reaktiv effekt
Det reaktiva effektuttaget i kVAr får uppgå till högst 50 % av den högsta uttagna aktiva medeleffekten, kW/timma, för respektive månad. Utnyttjad reaktiv effekt bestäms utifrån det högsta timvärdet för reaktiv effekt under respektive månad. Eventuellt överuttag av reaktiv effekt multipliceras med en tolftedel av avgiften för överuttag reaktiv effekt och debiteras månadsvis.

Skatter och avgifter
Enligt avtal skall kunden betala skatter och andra av myndighet föreskrivna avgifter eller andra pålagor som Leverantören har att författningsenligt betala eller uppbära av Kunden för nättjänsten.

Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift samt elberedskapsavgift ingår i årsavgiften med 51,70 kr.

Allmänna avtalsvillkor

I övrigt gäller Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggning.

Kostnader högspänning effekt

Avgifter 2020

Priserna är exkl. moms.

Årsavgift21 300 kr/år
Effektavgift453 kr/kW
Överföringsavgift5,30 öre/kWh
Överuttag reaktiv effekt227 kr/kVAr

Särskilda avgifter

Enligt avtal skall kunden betala skatter och andra av myndighet föreskrivna avgifter eller andra pålagor som Leverantören har att författningsenligt betala eller uppbära av Kunden för nättjänsten.

Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift samt elberedskapsavgift ingår i årsavgiften med 3 479 kr.

Debitering och debiteringseffekt

Årsavgift debiteras månadsvis med en tolftedel av avgiften. Effektavgiften erläggs för den högsta uttagna medeleffekten, kW/timma, för respektive månad. Varje månads effektvärde multipliceras med en tolftedel av effektavgiften. Överföringsavgift debiteras månadsvis för under månaden uttagen energi.

Reaktiv effekt

Det reaktiva effektuttaget i kVAr får uppgå till högst 50 % av den högsta uttagna aktiva medeleffekten, kW/timma, för respektive månad. Utnyttjad reaktiv effekt bestäms utifrån det högsta timvärdet för reaktiv effekt under respektive månad. Eventuellt överuttag av reaktiv effekt multipliceras med en tolftedel av avgiften för överuttag reaktiv effekt och debiteras månadsvis.

Allmänna avtalsvillkor högspänning

2019 fick vi 27 nya mikroproducenter med egna solceller på taket inom vårt elnät. Tack för att ni bidrar till en hållbar framtid!

Anslut fastighet

Vid nyanslutning av fastigheter upp till 25 A gäller samma priser som för privatpersoner. Vid servissäkringar över 25 A ingår hela servisledningen med förläggning och anslutning i leveranspunkten samt schakt, skyddsmateriel och återfyllnad fram till husgrund i engångsavgiften. Kontakta oss på 0140-692 30 för offert och mer information.

Se gällande priser för privatpersoner

 

Anslut mikroproduktion

Är du elnätskund hos oss idag behöver du inte betala någon avgift när du ansluter din mikroproduktionsanläggning. Är du inte det, eller om ny serviskabel eller förstärkning av servisen krävs, gäller samma avgifter som vid anslutning av fastighet. Se priser för detta ovan.

Nätnytta

Eftersom våra kostnader för elöverföring minskar tack vare er elproduktion får ni en ersättning av oss, så kallad nätnytta. Denna ersättning är 4,0 öre/kWh och utgår automatiskt via er vanliga faktura när vi registrerat din produktionsanläggning.

 

För- och färdiganmälan för elinstallatörer

Vi tar i första hand emot för- och färdiganmälan via www.foranmalan.nu.

Har du frågor kan du kontakta Rasmus Ekström på telefon 0140-69 311 eller rasmus.ekstrom@tranasenergi.se.

Ändring av huvudsäkringsstorlek

Storleken på er huvudsäkring mäts i ampere (A) och hur stor den behöver vara avgörs av hur er energianvändning ser ut. Antalet ampere styr hur mycket du ska betala i fast abonnemangskostnad till elnätsbolaget. Om proppar eller säkringar ofta löser ut kan det vara ett tecken på för låg huvudsäkring för energianvändningen.

Om ni har en högre säkring än ni behöver kan ni sänka denna och därmed spara pengar på abonnemangskostnaden. Om ni vill ändra storlek på huvudsäkringen kontaktar ni en behörig elinstallatör som anmäler ändringen till oss och utför arbetet.

 

Frånkoppling och återinkoppling

Om ni som kund begär att få anläggningen till er fastighet frånkopplad betalar ni fortsättningsvis den fasta säkringsavgiften för 16 A, eftersom vi tillhandahåller nätet fram till anläggningen. Frånkoppling av en fastighet är kostnadsfritt.

Vill ni sedan koppla på anläggningen igen betalar ni för återinkopplingen, då är det högsta beloppet vi kan ta ut detsamma som engångsavgiften för ny leveranspunkt. Har anläggningen varit frånkopplad en längre tid har vi rätt begära en besiktning av anläggningen innan den kopplas in, för att se så att den inte skadats under tiden den varit frånkopplad.