Kundservice

Telefon: 0140-681 25

E-post (alla ärenden): info@tranasenergi.se

Besök kundservice på kontoret på Norra Storgatan 64 i Tranås.

Måndag till torsdag:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00

Fredagar:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00

Vattenkraft

Tranås Energi har producerat el med hjälp av vatten i över 100 år, ända sedan 1911, och vattenkraft är fortfarande en stor del av vår verksamhet.

Idag är det våra  tre vattenkraftverk i Olstorp, Forsnäs och Visskvarn i Ydre som står för produktionen. Tillsammans producerar de ca 4 800 Megawattimmar per år.

Miljöanpassad vattenkraft

Även om mycket hänt sedan starten är det också mycket som inte förändrats. Ett exempel på detta är lagstiftningen kring svensk vattenkraft, som till vissa delar är över 100 år gammal. Eftersom produktionen idag ser helt annorlunda ut anser många att den inte är tillräckligt stark, vilket leder till skador på natur och djurliv i vatten och omgivningar runt verken.

För oss på Tranås Energi är det en självklarhet att driva vår produktion på ett så miljöanpassat sätt som möjligt och gör därför mycket mer än lagen kräver. Vi ansökte själva om att få vattendomen vid Olstorps vattenkraftverk höjd från 70 till 300 liter/sekund, vilket Mark- och miljödomstolen godkände. Vi släpper även fyra gånger så mycket vatten som krävs vid verket i Forsnäs och använder så fiskvänlig teknik som möjligt.

Tre av våra sex anläggningar har idag faunapassager. Vi fick nyligen tillstånd av Mark- och miljödomstolen att bygga en fjärde, väntar på tillstånd för den femte samt har en pågående förstudie gällande det sista. Vårt mål är att alla våra anläggningar ska ha fungerande vägar där fisken kan ta sig förbi inom de närmaste åren. Detta kan jämföras med att bara 2 % av Sveriges ca 2 100 vattenkraftverk har fungerande faunapassager idag.

Vattenkraft diplomerad av Älvräddarnaalvraddarna

År 2012 mottog vi som första, och hittills enda, energibolag organisationen Älvräddarnas diplom för vårt arbete med biologisk mångfald och miljöanpassningen av våra vattenkraftverk. Kriterierna för att få diplomet är enligt Älvräddarna själva de mest heltäckande och kompromisslösa gällande vattenkraft i Sverige. Vi är otroligt  stolta över detta och ser det som ett bevis på att vi är på rätt väg i vårt miljötänk!

All vår egenproducerade el är märkt med Bra Miljöval. Välj tillägget Hemmagjord el när du tecknar avtal så är  det den du betalar för, och du är med och gör skillnad!

Läs mer om våra olika elavtal

Våra vattenkraftanläggningar

Olstorp vattenkraftverk

Fiskomlöp vid Tranås Energis vattenkraftverk i OlstorpOlstorp vattenkraftverk ligger mellan Västra och Östra lägern i Ydre kommun. Här finns Olstorpsbäcken, en del av Bulsjöån, som flyter parallellt med den grävda kanalen ned till kraftverket. För att hjälpa fisken förbi verket stod 2008 ett fiskomlöp klart där Olstorpsbäcken börjar. Man har även placerat ut lekgrus, rensat ån och lagt ut stenar så att det ska bli en bra miljö för fisken. Den intressanta miljön har gjort området planeras bli naturreservat.

Under 2013 ansökte vi själva om att få det minsta tillåtna flödet förbi verket höjt från 70 till 300 liter/sekund, vilket Mark- och miljödomstolen godkände. Den extra mängden är en förutsättning för att öring och annan fisk ska kunna vandra upp i bäcken mellan sjöarna.

Länsstyrelsen i Östergötland har sedan några år tillbaka intensifierat naturvårdsarbetet i vattenmiljöer bl. a mot bakgrund av miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”. Östergötland har historiskt sett haft en rik stormusselfauna. Den mest kulturhistoriskt intressanta arten för bland annat pärlfiske är flodpärlmusslan. Idag är arten sällsynt och hotad och finns företrädesvis i norr. I Östergötland finns dock arten kvar i tre vattendrag varav ett är Olstorpsbäcken.

Forsnäs vattenkraftverk

Forsnäs vattenkraftverk ligger i Ydre kommun, med utlopp till Östra lägern i början av Bulsjöån. Här släpper vi fyra gånger så mycket vatten som lagen kräver. Vid Forsnäs finns idag ingen faunapassage, men vi har nyligen fått tillstånd av Mark- och miljödomstolen att få bygga en, samt byta till bättre anpassade galler och nya maskiner som kan köras på ett miljövänligare sätt. Just nu jobbar vi med budgeten för detta projekt.

Visskvarn vattenkraftverk

Visskvarn vattenkraftverkSedan våren 2015 äger vi även Visskvarn vattenkraftverk som ligger i anslutning till samma vatten som Olstorp och Forsnäs. Detta gör att vi numera har kontroll över hela sträckan mellan Västra Lägern och Sommen, vilket möjliggör våra framtida planer på fri vandringsväg för fisken på denna sträcka. Hösten 2016 skickade vi in en vår ansökan gällande bygge av en faunapassage och nya galler även här.

I köpet av Visskvarn ingick vattenområden som är viktiga lek- och uppväxtområden för öring och det är därför viktigt med kontinuitet i vattenflödet. Här finns en vattendom som säger att det under vecka 41-43 måste släppas 445 liter vatten/s och under övriga året 145 liter/s. Vi kommer att släppa 445 liter/s året runt för att gynna faunan i området.

Oppeby kvarn

Vi äger även dammen vid Oppeby kvarn, som som ligger nedströms Forsnäs i Bulsjöån. Här har aldrig funnits någon vattenkraftproduktion, men dammen är ett hinder. En förstudie om hur vi bäst ska lösa detta pågår.

oversiktskarta

Smedjeholmen

Tranås Energis denilränna vid Tranås kvarn
Vid Smedjeholmen finns idag ingen elproduktion, men då det tidigare producerades el här finns vandringshinder i form av höjdskillnad och dammluckor. För att hjälpa fisken förbi har det byggts en denilränna. I denna sitter sedan starten en fiskräknare som registrerar den fisk som passerar genom rännan. Det antal fiskar som passerar ökar varje år och öring, gädda, aborre och brax har registrerats, vilket visar att fiskvägen fungerar på ett bra sätt.

Vid Smedjeholmen planeras det just nu för återupptagande av vattenkraftproduktionen med ny teknik som inte skadar fisken. Denna teknik finns inte i Sverige idag, så vi kommer troligen att bli först med den.

Se filmer och statistik från fiskräknaren 

Åsvallehult

Tranås Energis omlöp vid Åsvallehult i Tranås.I Svartån som rinner genom Tranås tätort ligger den tidigare kraftstationen Åsvallehult. Produktionen upphörde på 70-talet, då den inte längre ansågs lönsam. Vandringshindret finns dock kvar i form av höjdskillnaden på ett par meter, och under början av 2006 byggdes därför ett fiskomlöp, i samarbete med Tranås kommun och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Omlöpet fungerar väl och är en vacker plats i staden.