Kundservice

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Fjärrvärmepriset

Den löpande kostnaden ni betalar för er fjärrvärme består av tre delar – abonnemangsavgift, effektavgift och energiavgift.

Abonnemangsavgiften är en årlig avgift. Effektavgiften baseras på din abonnerade årliga effekt. Om denna ändras efter ett kalenderår kommer en ny effektavgift att beräknas. Energiavgiften är den rörliga avgiften för den energi som ni har förbrukat i MWh.

Ert pris för respektive avgiftsslag bestäms sedan av er abonnerade effekt och det finns fyra tariffer.

Priser för 2018

Priserna visas exkl. moms.

Effekt (E) i kW
Tariff 1
0-50
Tariff 2
51-500
Tariff 3
501-2 500
Tariff 4
2 501-6 000
Abonnemangsavgift kr/år 1 330 3 500 25 500 66 600
Effektavgift kr/kW, år 263 230 198 180
Energiavgift kr/MWh 432 432 432 432

Allmänna avtalsvillkor

Jämförpriser

Kundkategori Flerbostadshus

Kategorital 1800 timmar. Pris inkl. moms.

Årlig förbrukning i MWh
Total kostnad per år
Varav under året rörlig del Varav under året fast del
80 MWh 60 353 kr 43 200 kr 17 153 kr
193 MWh 139 421 kr 104 220 kr 35 201 kr
500 MWh 354 236 kr 270 000 kr 84 236 kr
1 000 MWh 709 375 kr 540 000 kr 169 375 kr

Kundkategori Lokaler

Kategorital 1600 timmar. Pris inkl. moms.

Årlig förbrukning i MWh
Total kostnad per år
Varav under året rörlig del Varav under året fast del
80 MWh 61 950 kr 43 200 kr 18 750 kr
193 MWh 143 275 kr 104 220 kr 39 055 kr
500 MWh 364 219 kr 270 000 kr 94 219 kr
1 000 MWh 726 563 kr 540 000 kr 186 563 kr

Allmänna bestämmelser

För fastigheter, vars hela värmebehov täcks med fjärrvärme, bestäms den abonnerade effekten E enligt kategoritalsmetoden. E-värdet får man genom att dividera den årliga energianvändningen med ett kategorital.

Indelningen i kategorital:
1800 för flerbostadsfastigheter och sjukhus
1600 för andra typer av fastigheter ex småhus, tillverkande industri mm
1400 för markvärme

Vid förändringar i energianvändningen omräknas effektvärdet. Avviker medelvärdet av de två åren före förbrukningsåret med mer än 5% från den abonnerade effekten, används det framräknade medelvärdet som ny abonnerad effekt. Om energianvändningen inom ett befintligt abonnemang förändras väsentligt genom ut- eller ombyggnader, ändras E-värdet under löpande debiteringsår. För nya kunder fastställs ett preliminärt E-värde, som justeras sedan leverans pågått ett kalenderår. Inom fastigheter med tillsatsvärme bestäms den abonnerade effekten med hänsyn till energianvändningen under januari – mars och november – december.

Exempel: Småhusfastighet med normalårskorrigerad årsförbrukning på 25 000 kWh räknas 25 000/1600 = 15,625 kW